A constant commitment to innovation and excellence, and a dedication to always having our clients ‘front and center’ in everything we do, are just some of the reasons MLS should be your laboratory of choice.
Mon - Fri: 9:00AM - 5:00PM
Blood Drawing Until 4pm
(+5999) 736-8455
contact@mlscuracao.com

Related Posts

Title Image

Pathology

Pathologie

· Cytologie: onderzoek van cellen

· Histologie: onderzoek van weefsels

 

Pathologie is het medisch specialisme dat stukjes weefsel en cellen bewerkt en onder de microscoop onderzoekt. Zo kunnen we nagaan of er sprake is van een bepaalde ziekte. Dit kunnen we doen op verzoek van medisch specialisten en huisartsen. Ook kunnen we zo vaststellen of er sprake is van voorstadia van bepaalde ziektes. Dit doen we op verzoek van organisaties voor bevolkingsonderzoek (Fundashon Prevenshon), huisartsen of medisch specialisten.

De patholoog bespreekt zijn bevindingen en denkt mee met de specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt.

 

HPV (Humaan Papilloma Virus) onderzoek op cervixcytologie materiaal

 

Bij cytologisch onderzoek naar (voor)stadia van baarmoederhalskanker kan op het materiaal ingeleverd voor dunne laag cytologie ook een HPV -bepaling worden gedaan.

Dit geschiedt op de afdeling microbiologie van MLS (zie verder vademecum microbiologie).

Epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat aanwezigheid van bepaalde types HPV in het cervixepitheel, zogenoemde hoog risico types, geassocieerd zijn met het ontstaan van cervixcarcinoom.

In meer dan 99% van de populatie met cervixcarcinoom is de HPV- virus aanwezig.

Een genitale HPV- infectie kan via sexueel contact worden overgedragen. De meeste HPV- infecties zijn voorbijgaand. Persisterende infectie met HPV induceert de voorstadia van cervixcarcinoom en tenslotte het cervixcarcinoom.

Er zijn meer dan 100 genotypen HPV bekend, waarvan 40 de vrouwelijke tractus genitalis infecteren. Momenteel zijn 18 hoog risico types HPV (HR HPV) bekend. Detectie van het HPV-virus geschiedt middels moleculairbiologisch onderzoek.

 

Algemene informatie

De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en complete inzending van het materiaal en bijbehorende documenten. MLS is verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de aanvraag en de rapportage van resultaten naar de aanvrager.

Het pathologisch laboratorium is door de RvA geaccrediteerd voor de NEN-EN- ISO 15189:2012 onder registratienummer M014-T02

 

Beschikbare onderzoeken

· Baarmoederhalsuitstrijkjes (BVO/BVO – FP en op indicatie)

· HPV op baarmoederhals uitstrijkjes via de pathologie op de afdeling Microbiologie van MLS

 

Aanvragen en aanleveren voor diagnostisch onderzoek

 

Aanvraagprocedure (cytologie)

· Vermeld duidelijk de persoonsgegevens van de patiënt op het aanvraagformulier én op het patiëntmateriaal (potjes/glaasjes).

· Vermeld duidelijk uw naam en organisatie (aanvrager).

· Vermeld het totaal aantal ingestuurde potjes en/of glaasjes.

· Maak een onderverdeling naar de aard en de herkomst van het materiaal. Dus niet 5 huidexcisies in 1 potje maar elke excisie in een apart potje.

 

Aanleveren Dunne Laag (Hologic Thin Prep) Cervixcytologie

· Gebruik de potjes die hiervoor door MLS zijn aangeleverd door de brush met het afgestreken materiaal 10x keer stevig rond te draaien in het medium in het Thin Prep potje.

· De brush kan daarna worden weggegooid en wordt dus niet in het potje achtergelaten.

· Noteer de naam en geboortedatum van de patiënte op het potje.

· Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan de patiënt het materiaal zelf te laten afgeven bij MLS. De arts is er verantwoordelijk voor dat het materiaal wordt afgeleverd bij MLS binnen 7 dagen na afname. Het potje kan bewaard worden op kamertemperatuur, d.w.z. 25 graden Celsius, of lager en mag niet in direct zonlicht worden geplaatst. Het potje mag ook in de koelkast worden bewaard.

· Neem contact op met MLS om het potje te laten ophalen.

 

Aanleveren Conventionele cervix uitstrijken

· Bij conventionele cervixuitstrijken direct na het afnemen het materiaal dun en gelijkmatig uitstrijken op een objectglaasje met “matrand”;

· Noteer met potlood naam en geboortedatum van patiënte met potlood op “matrand“

· Materiaal maar aan één kant uitstrijken, dus niet aan 2 kanten;

· Direct fixeren/even laten drogen;

· Als van meerdere locaties een uitstrijk wordt afgenomen, op de glaasjes met potlood een onderverdeling aanbrengen met I, II, III enz. Dit uiteraard ook vermelden op het aanvraagformulier, met aanduiding van de plaats van de uitstrijk.

· Voor vervoer naar MLS de glaasjes in plastic- of tempexdoosje plaatsen

· Uitstrijkjes mogen niet met formaldehyde(damp) in aanraking komen.

 

Aanleveren Vagina-uitstrijken

· Gebruik voor het maken van de uitstrijkjes dezelfde potjes als voor de dunne laag cervix uitstrijk.

· Volg de aanwijzingen zoals voor de cervix dunne laag.

· Noteer met potlood de naam en geboortedatum van de patiënte op het potje.

 

Factoren die uitvoeren van onderzoek of interpretatie van resultaten kunnen beïnvloeden:

· Monster blijft langer droog staan dan strikt noodzakelijk

· Monster staat op onvoldoende fixatief

· Monster wordt verkeerd fixatief aangeleverd

· Monster is (mechanisch) beschadigd

· Uitstrijken zijn in contact gekomen met formaldehyde (damp)

· Te veel “Hydrosoluble lubricant gel” gebruikt vóór het afnemen van materiaal voor het cervixcytologie onderzoek

 

Doorlooptijden pathologie MLS vanaf moment van ontvangst materiaal

 

Cervix cytologie binnen 10 werkdagen na, datum ontvangst

N.B. Echter gezien het materiaal soms in grote hoeveelheden tegelijk binnenkomt moet hier wel eens van worden afgeweken. Ook zal in geval er eveneens een HPV-bepaling moet worden verricht (op de afdeling medische microbiologie) hiervan kunnen worden afgeweken.

 

Opmerkingen, verbetersuggesties of klachten en medisch advies

Als dienstverlenende afdeling staan we vanzelfsprekend open voor klachten, opmerkingen en suggesties om de samenwerking te kunnen verbeteren. Ook is er de mogelijkheid voor het inwinnen van medisch advies met betrekking tot het aanvragen van onderzoeken of de interpretatie van een uitslag. U kunt contact opnemen met de afdeling pathologie op 7368455

 

 

Ik wil een CITO onderzoek aanvragen:

CITO houdt in dat het te onderzoeken materiaal met voorrang wordt behandeld en dat de uitslag direct door de behandelend patholoog of analist wordt doorgebeld aan de aanvrager. Vermeld duidelijk ‘CITO’ of “ SPOED en het telefoonnummer van de aanvrager op het aanvraagformulier.

Common Lab Tests

At MLS we carry out a vast number of tests every day, but there are some that are requested more frequently. If you want to browse our list of most common lab tests, click on the link below.